«Safemate Pro» denotes the user interface which businesses (primarily municipalities) use for configuring and monitoring Safemates.

ProffWeb

iPad dashboard Proffweb

Figur ‘Tablet’: «Safemate Pro» skal optimaliseres for skjermstørrelser fra tablet og oppover

Why «Safemate Pro»?

«Safemate Pro» handler om å gi kommunene bedre oversikt, bedre forutsetning for å ivareta brukernes personvern, muligheter for et mer fleksibelt varslingsoppsett, individuelle tilpasningsmuligheter, enkle rapporteringsverktøy, bedre varslingsrutiner og muligheten til å involvere pårørende på en måte som fungerer for alle parter.

Web user interface

 • Bedre oversikt: Dagens løsning (se bilde til høyre) gir god oversikt ved et lavt antall Safemater, men for volumkunder så kan man lett miste oversikten. Utgangspunktet for «Safemate Pro» vil være et dashboard som serverer brukere overordnet informasjon om tilstanden på Safemate-parken i en kommune/underavdeling i en kommune (se bilde over). Søke- og filtreringsfunksjoner skal gjøre det enklere å finne frem til det man til enhver tid er ute etter.

 • Styrket personvern: «Safemate Pro» vil ha støtte for å definere underavdelinger i kommunen. Dermed kan Safemater på helse-/omsorgsinstitusjon A være skjermet for Safemate-operatører i hjemmetjenestene i bydel B. Ordinære administratorer vil kun få tilgang til den eller de avdelingene i kommunen som er relevante for vedkommende. Alle personvernrelevante handlinger i løsningen blir loggført, eksempelvis endring av alarmmottakere.

 • Mer fleksibelt varslingsoppsett: Konfigureringen av hvorledes hendelser skal håndteres gjøres fleksibel ved at mottakere kan settes opp til kun å motta varsel om visse typer hendelser. Tidligere hemmet prinsippet om enkelhet fleksibiliteten ved at mottakere stort sett måtte være mottakere av alle hendelser (geofence-passeringer, brukerutløste alarmer og batterivarsel). Behovet for fleksibilitet øker når vi introduserer flere hendelser bl.a. basert på føringer fra Helsedirektoratet, herunder «feilet selvsjekk» og «ikke-i-bruk-alarm». Varsling basert på hendelser vil også kunne avgrenses til tider på døgnet og uken. Det er ikke sikkert at all varsling behøver å sendes pr. GSM (SMS), så det gir mening å tilby mulighet for varsling på epost i tillegg.

  Event setup

  Figur ‘Event setup’: Mer fleksibelt varslingsoppsett

 • Tilpasningsmuligheter for den enkelte kommune: Kommunene kan definere en del globale innstillinger selv. Eksempler på globale innstillinger er hvor hyppig Safematene i kommunen skal være i kontakt med serveren, og hvor lenge det er akseptert at en Safemate ligger helt i ro. Med globale tilpasninger kan den enkelte kommune selv avgjøre hvordan de ønsker at sine Safemate skal oppføre seg, eksempelvis hvor mange GPS-er en Safemate må ha kontakt med for å kunne klassifisere en GPS-posisjon som gyldig.

 • Rapportering: Den nye løsningen vil tilby administratorer rapporter som skal gi bedre kostnadskontroll, oversikt over interne og eksterne responstider og detaljert hendelses-statistikk.

 • Live-informasjon om alarmsamtaler: Underveis, umiddelbart etter en brukerutløst alarm gir løsningen LIVE informasjon om hvilke alarmmottakere som har blitt ringt opp, hvem som evt. besvarer anropet og (om samtalen blir besvart) hvor lenge samtalen pågår. Dersom samtalen eskaleres til alarmsentral, så fremgår dette tydelig.

  Safemate-status

  Figur ‘Safemateoversikt’: Oversikt over Safemater der de som krever mest oppmerksomhet vises øverst

 • Bedre varslingsrutiner ved driftsavbrudd: Når planlagte og utforutsette hendelser av betydning for driften inntreffer, må dette varsles på en effektiv måte.

 • Involvering av de pårørende: Sist, men ikke minst, så ønsker vi å finne en måte å «mobilisere den omsorgskraft som er representert ved pårørende». Vi søker en balanse mellom fleksibilitet for den enkelte og forutsigbarhet for kommunen. For at kommunen skal kunne realisere økonomiske gevinster ved støtte av pårørende så må man kunne planlegge med støtte. Det må ligge en forpliktelse fra de pårørende som gir kommunen et planleggingsgrunnlag. Samtidig er det viktig å respektere de pårørendes situasjon og gi dem anledning til å bidra på en måte som gjør at det ikke oppleves som om hele omsorgsbyrden veltes over på dem.

Hvordan (oppdatert 20.01.2016)

I august ble løsningen testet i Usability Lab ved Universitetet i Agder. Vi er nå i gang med å beta-teste løsningen med tre norske kommuner. På bakgrunn av innrapporterte erfaringer vil vi gjennomføre en eller flere iterasjoner hvor vi justerer applikasjonen. Omfanget av sistnevnte fase er på dette tidspunktet ukjent, så en endelig lanseringsdato kan ikke oppgis nå. Skal vi allikevel forsøke å gi et anslag, så er det sannsynlig at vi er i gang ordinær bruk av Safemate Pro i 1. kvartal 2015.

Det opprettes et eget nyhetsbrev for de som ønsker å bidra i utformingen av dette verktøyet, eller bare har interesse av å vite om progresjonen i prosjektet.

Safemate-family-shceduleSafemate-family-shceduleSafemate-family-shcedule